DIDF staat voor de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland. 

DIDF is in 1985 opgericht door (arbeids)migranten afkomstig uit Turkije. 

DİDF’e üye derneklerin kapıları dil, din, ırk, mezhep ve cins ayrımı gözetmeksizin her işçiye ve emekçiye açıktır. Üyeler, Türkiyeli işçilerin sorunları ve mücadelesi hakkında görüş belirtme; kararların oluşturulmasına, tartışmalara katılma; seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Alınan kararlar gönüllü bir disiplin ve karşılıklı yardımla yaşama geçirilir.

DİDF, ne bir lobi kuruluşu, ne de milliyetçi bir örgüttür.

DİDF, tarafsız bir örgüt de değildir. Kurulduğu günden bu yana işçilerin çıkarlarının, haklarının yanında yer alan DİDF, Türkiyeli emekçilerle di¤er uluslardan işçilerin birliğinin ve ortak sorunları için mücadelenin önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele eden bir emekçi örgütüdür. 

DİDF, sadece işçilerin değil, gençlerin, kadınların da çıkarlarının tavizsiz savunucusudur. Federasyonumuzun gençlik örgütü DİDF- Gençlik, işçi, çırak, öğrenci, işsiz gençlerin özgül sorunlarının çözümü uğruna mücadeleye yardımcı olan bir örgütlenmedir. DİDF, ezilen cins olan kadınların aşağılanmasının, horlanmasının karşısında , kadın emekçilerin kendi çıkarları temelinde örgütlenmelerini teşvik etmektedir.

DİDF, ortak çıkarlara ve özlemlere sahip olan, birbirlerinin kardeşi olan işçilerin, gençlerin, kadınların birleşmeleri, mücadele etmeleri ve örgütlenmelerine yardımcı olmak için, emekçilerin bulundukları her alanda bilgilendirme ve aydınlatma toplantıları; kültürel- sosyal çalışmalar, gösteriler gibi etkinlikler düzenlemektedir. İşsizliğe ve Sosyal kısıtlamalara karşı, Herkese iş ve yeterli gelir! İşverenler daha fazla kar elde etmek için,işçi ve emekçi haklarına yönelik sürekli bir saldırı uygulamaktadır. Rasyonelleşme, esnek çalışma vb yöntemlerle, hergün yüzlerce işçiyi işsiz bırakmaktadır. 

Çalışan kesimlerin, çalışma koşulları hergün daha da kötüİeştirilmekte, işsiz kalanlar ise işsizliğin sorumlusu olarak gösterilmektedir. Sosyal kısıtlama paketleriyle, işçi ve emekçilerin mücadele ederek kazanmış olduğu demokratik ve ekonomik haklar gasbediliyor. İşverenlerin ve hükümetlerin bu uygulamalarının tek nedeni, zenginlerin daha fazla mala mülke sahip olması içindir. Sermaye saldırılarında hiç bir ayrım gözetmemektedir. Tüm uluslardan işçiler gibi, Türkiyeli işçi ve emekçiler de saldırılardan payına düşeni almaktadır.

İşsizliğin,sosyal kıstlamaların ve gün geçtikce derinleşen yoksullaşmanın, asıl sorumlusu kapitalistler ve onların hükümetleridir. DİDF, bir işçi örgütü olarak, sermayenin ve hükümetlerin, işçi ve emekçi haklarına yönelik bütün saldırılarına karşı, tüm uluslardan işçi ve emekçilerin birliğini ve ortak mücadelesini güçlendirmek için çalışır. Sermayenin saldırılarını püskürtmek, var olan hakların korunması ve yeni hakların kazanılmasının tek yolu işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesidir. Bunun için DİDF, Tam ücret karşılığı iş sürelerinin kısaltılmasını, Esnek ve hafta sonu çalışmasının yasaklanmasını Herkese iş, yeterli gelir, meslek öğrenme olanağı taleplerini savunur ve bunlar için mücadele eder.

TR