DIDF staat voor de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland. 

DIDF is in 1985 opgericht door (arbeids)migranten afkomstig uit Turkije. 

DIDF zet zich in voor de bevordering van de sociale, economische en politieke rechtsgelijkheid van de uit Turkije afkomstige migranten in Nederland. Door middel van diverse sociaal-, culturele activiteiten probeert DİDF een positieve bijdrage te leveren aan het integratie- en participatieproces van haar doelgroepen in de Nederlandse samenleving.

Tevens vormt DİDF een brugfunctie tussen haar achterban en autochtone organisaties, instellingen en de overheid.

De hoofddoelstelling oftewel missie van DİDF is mensen binnen de Nederlandse samenleving, ongeacht hun afkomst, kleur of geloofsovertuiging, dichter bij elkaar te brengen en hen gezamenlijk actief te krijgen op diverse maatschappelijke terreinen. 

In dit kader zet DİDF zich ook in om de tweedeling tussen allochtone en autochtonen tegen te gaan. Uitsluitend middels deze weg kan een daadwerkelijke integratie en een actieve participatie in de Nederlandse samenleving gerealiseerd worden. In het kader van de hiervoor beschreven integratie is DİDF dan ook tegen elke vorm van racisme en discriminatie en is dan ook erg actief op dit vlak.

DİDF is zoals uit onze naam ook naar voren komt, een landelijke koepelorganisatie van verschillende arbeiders- en jongerenverenigingen in diverse steden in Nederland. 

Deze lokale afdelingen werken nauw samen met verschillende lokale politieke partijen, jongeren-, zelf- en vrijwilligersorganisaties.

Enkele voorbeelden van activiteiten die DİDF organiseert zijn: zowel landelijk als lokaal verschillende voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over uiteenlopende maatschappelijk relevante onderwerpen; verschillende literaire bijeenkomsten met schrijvers, dichters etc.; culturele festivals; organisatie van verschillende dans-, muziek-, teken etc. lessen op lokaal niveau.